AAAT

Jin Nuo

Chairwoman of the University Council

Liu Wei

President

Zhang Jianming

Executive Vice Chairman of the University Council

Wang Liming

Executive Vice President for research and graduate education and Vice Chairman of the University Council

Wu Fulai

Vice Chairman of the University Council

ZHENG Shuiquan

Vice Chairman of the University Council

Hong Dayong

Vice President of RUC

HE Yaomin

Vice President of RUC

WU Xiaoqiu

Vice President of RUC

LIU Yuanchun

Vice President of RUC

Du Peng

Vice President of RUC

Copyright © 2005-2019 RUC.EDU.CN
Add:No. 59 Zhongguancun Street, Haidian District Beijing, 100872, P.R. China Tel: 86-10-62511081/1083/1084 E-mail: rmdxxb@ruc.edu.cn
Site designed by MONOKEROS & powered by Sina App Engine